Kişisel Verilerin Koruması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz;
Anadolu Kültürel Girişimcilik A.Ş. (“Müzedenal”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek istiyoruz.
1- Veri Sorumlusunun Kimliği
Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 55155-5 sicil numarası ile kayıtlı,0068094826300017 Mersis numaralı, şirket merkezi Büyükdere caddesi, No:126 Özsezen İş Merkezi C blok, Kat:6 Esentepe, Şişli /İstanbul, adresinde bulunan Anadolu Kültürel Girişimcilik A.Ş. ’dir.
2- Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi
Web sitemiz üzerinden tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz ve alışverişleriniz, e bülten üyeliğiniz, e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, web sitesi üyelik sözleşmesini imzalamak suretiyle kurduğunuz üyelikler kapsamında doğrudan sizlerden toplanmaktadır. MÜZEDENAL’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette MÜZEDENAL ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik verileri (Ad, Soyad) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, talep ve şikayetinizi iletmek üzere şirketimiz aramanız durumunda işitsel verileriniz MÜZEDENAL tarafından elektronik ortamda doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Bu kişisel veriler Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında çerçevesinde, alım satım akdinin veya üyelik sözleşmenin kurulması/ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, üyelik hakkının tesisi ve haklarınıza zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir.
Ayrıca, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum bilginiz ise, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere; MÜZEDENAL tarafından size özel ürün, hizmet ve kampanyalar sunulabilmesi, amacıyla ve ancak paylaşmak istemeniz durumunda açık rızanıza istinaden işlenebilmektedir. Kanun’dan doğan yükümlülüklerimiz ve işleme amacı ortadan kalkması ile MÜZEDENAL Veri İmha Politikası gereğince kişisel verilerinizi imha ediyoruz. Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işliyoruz.
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Web Sayfası Üyelik Süreçlerinin Yönetilmesi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
3- Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza
Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanızı ve sizlere elektronik ticari ileti gönderebilmek için izninizi talep edeceğiz. Web sitemizde üyelik alanı başta olmak üzere kişisel veri girişi yapılan alanlarda sizlerin dikkatine sunulan işbu aydınlatma metnini uygun buldu iseniz, bu metinde açıklandığı biçimde ve sadece açık rızayı gerektiren kişisel verileriniz için ilgili alandaki kutucuğu işaretleyerek KAYDET tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Aynı yöntemle ve bir başka izin kutucuğu alanıyla ticari elektronik iletişim izinlerinizi de verebileceksiniz. Vermiş olduğunuz izin/onayınızı dilediğiniz zaman geri alabilir, iptal edebilirsiniz.
4- Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı
Kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçeve dışında kesinlikle paylaşmıyoruz. Kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve sizlere ürün ve hizmet sunmak için hizmet aldığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz (Ürünün sizlere ulaştırılması için hizmet alınan Kargo firması, iletişim faaliyetleri çerçevesinde hizmet alınan çağrı merkezi, e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri gibi) ile paylaşabilecektir.
5- Kanun Kapsamındaki Haklarınız
İlgili kişiler olarak, Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; KVK Kurumu tarafından ilan edilen Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ve aynı web adresinde yayınladığımız Başvuru Formunu doldurmak veya benzer içerikli başka bir belge ile yazılı olarak posta adresimize veya şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde info@anadolukg.com posta adresine göndermeniz veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile imzalanmış bir biçimde MÜZEDENAL’a iletmeniz durumunda MÜZEDENAL, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MÜZEDENAL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda sizlerin;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.


Saygılarımızla,

Anadolu Kültürel Girişimcilik A.Ş.

Adres – Büyükdere caddesi,No:126 Özsezen İş Merkezi C blok,Kat:6 Esentepe, Şişli /İstanbul

Telefon: 0 212 318 69 50

Mersis:0068094826300017